Phật Pháp Căn Bản

*


*
*

Phật học tập phổ thông: Khóa Thứ đọng 10 Và 11-LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN - Bài Thứ đọng 11: Nói về nghĩa “Bất giác” (tt)


*
HT Thích Thiện Hoa

CHÁNH VĂN

Nói về Dụng rộng lớn của trung ương crộng như:

Các đức Phật trường đoản cú lúc tu nhơn (Bồ Tát đạo) vẫn vạc tâm đại từ bỏ bi, tu các pháp Ba la mật, giáo hóa bọn chúng sinh. Các Ngài lập lời thệ nguyện rộng lớn, độ thoát tất cả bọn chúng sanh cho tới tận cùng đời vị lai, ko hạn định từng nào số kiếp.

Bạn đang xem: Phật pháp căn bản

Xem tiếp...


Phật học tập phổ thông: Khóa Thứ 10 Và 11-LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN - Bài Thứ đọng 10: Nói về nghĩa “Bất giác” (tt)


*
HT Thích Thiện nay Hoa

- CHƠN NHƯ VÀ VÔ MINH, THỂ VÀ DỤNG

CHÁNH VĂN

Lại nữa, vô minc (pháp truyền nhiễm ô) với chơn hoàn toàn như (pháp tkhô nóng tịnh) phần đông đang có sẳn tự vô thỉ đến nay với huân tập chẳng dứt; song cho đến khi thành Phật rồi, thì vô minch bị xong hết, còn chơn hoàn toàn như là lại hết sức tận trong đời vị lai, cho tới sau thời điểm thành Phật cũng vẫn tồn tại. Tại sao vậy? _ Vì chơn hoàn toàn như là hay huân tập, cần vọng trọng tâm (vô minh) yêu cầu tàn phá. Do vọng tâm phá hủy, cần pháp thân hiện nay ra; rồi pháp thân lại khởi diệu dụng, huân tập quay trở về nữa, đề xuất chơn như là không có tận cùng.

Xem tiếp...


Phật học tập phổ thông: Khóa Thđọng 10 Và 11-LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN - Bài Thđọng 9: Nói về nghĩa “Bất giác” Bốn món huân tập (tt)


*

HT Thích Thiện tại Hoa

k. NÓI VỀ BỐN MÓN HUÂN TẬP

CHÁNH VĂN

Nói về chơn hoàn toàn như là (pháp thanh khô tịnh) huân tập. Chơn hẳn như là huân tập vô minc, gồm hai phần:

1. Thể tướng tá chơn hoàn toàn như huân tập

2. Diệu dụng chơn hoàn toàn như là huân tập.

Xem tiếp...


Phật học phổ thông: Khóa Thđọng 10 Và 11-LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN - Bài Thứ 8: Nói về nghĩa “Bất giác” Bốn món huân tập


*
HT Thích Thiện nay Hoa

k. NÓI VỀ BỐN MÓN HUÂN TẬP CHÁNH VĂN:

Lại nữa, vị tất cả bốn món huân tập, bắt buộc các pháp tạp lan truyền và thanh hao tịnh được sanh khởi không ngừng.

1. Chơn hoàn toàn như (pháp tkhô nóng tịnh) huân tập

2. Vô minc (các nhơn tãp nhiễm) huân tập

3. Nghiệp thức (vọng tâm) huân tập

4. chình họa giới lỗi vọng (sáu trần) huân tập.

Xem tiếp...


Phật học tập phổ thông: Khóa Thứ 10 Và 11-LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN - Bài Thứ 7: NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" (tt)


*
HT Thích Thiện nay Hoa

g. NÓI VỀ TÂM NHIỄM Ô

CHÁNH VĂN

Tâm truyền nhiễm ô này (Tính từ lúc Thô đến Tế) có 6 lớp:

1. Nhiễm ô về chấp trước (chấp tương ưng lan truyền, Tức là nhị món Thô: chấp thủ tướng cùng kế danh trường đoản cú tướng). Hành giả đề xuất đến trái Nhị thừa hay vị Thập tín, mới trừ được món nhiễn ô này.

Xem tiếp...


Phật học phổ thông: Khóa Thứ 10 Và 11-LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN - Bài Thứ đọng 5: NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC" (tt)


*
HT Thích Thiện tại Hoa

d. NÓI VỀ "Ý" TƯƠNG TỤC, bao gồm 5 thứ

CHÁNH VĂN

Trên vẫn nói "Tâm sinh diệt", (thức A lại da) tiếp sau đây vẫn nói "loại "Ý" làm cho nrộng dulặng sinh diệt".

Tất cả chúng sanh đầy đủ từ khu vực chổ chính giữa (A lại da) mà lại sinh ra ý (Mạt ma) cùng ý thức (thức trang bị 6). Nghĩa là vì thức A lại da tất cả vô minch bất giác (nghiệp tướng) bắt buộc sanh ra Năng loài kiến (đưa tướng) cùng Năng hiện tại (hiện tướng) rồi liên tiếp sanh ra những niệm (lục thô), chấp đem chình họa giới v.v...Điện thoại tư vấn là "Ý".

Xem tiếp...

Xem thêm: #1 Hướng Dẫn Cách Têm Trầu Cánh Phượng, Hướng Dẫn Cách Têm Trầu Cánh Phượng Đẹp, Đơn Giản


*
HT Thích Thiện nay Hoa

CHÁNH VĂN

Do không quá biết pháp "Chơn như" đề xuất chổ chính giữa bất giác (mê) nổi lên, ngay tức khắc khởi vọng niệm (sanh tướng tá vô minh). Song vọng niệm vày là không tồn tại thiệt thể, yêu cầu chẳng tách Bản giác.

Thí nhỏng tín đồ lầm phương thơm hướng; vì chưng có pmùi hương hướng đề xuất new lầm, nếu không phương hướng thì không có lầm.

Xem tiếp...


*
HT Thích Thiện tại Hoa

CHÁNH VĂN

Bản giác có 2 tướng

Lại nữa, vì chưng ngừng các lây truyền duyên khác nhau, buộc phải bạn dạng giác thành thử hai tướng: 1. Tướng trí tịnh. 2. Tướng nghiệp dụng bất tư nghị; nhì tướng này sẽ không tránh bản giác.

1. Tướng trí tịnh: (Thể): Hành giả nhờ vào sức huân tập cùng rất thực tu hành, đến lúc cần lao tu hành vẫn thỏa mãn, phá trừ được thức A lại domain authority (chơn vọng hoà hiệp) và khử những vọng trung ương tương tục, thì pháp thân thanh tịnh hiện ra, đặng loại trí thuần tịnh, nên người ta gọi là “Tướng trí tịnh”.

Xem tiếp...


*
HT Thích Thiện nay Hoa

II. Tâm Sanh diệt (Thức A lại da)

CHÁNH VĂN

Do Nlỗi Lai tạng (chơn) mà lại có "Tâm sanh diệt"; tức thị Chơn (không sinh diệt) Vọng (sinh diệt) hoà hiệp, không hẳn "một" chưa phải "khác" Call là thức A lại domain authority (tâm sinh diệt). Thức này bắt thâu tất cả các pháp và xuất sinh tất cả các pháp. Thức này còn có nhì nghĩa "Giác" cùng "Bất giác" (mê).

LƯỢC GIẢI

Đoạn trước nói chỉ bao gồm một trọng tâm mà lại chia ra có tác dụng nhì phương thơm diện: Tâm Chơn hoàn toàn như là cùng Tâm sinh diệt.

Xem tiếp...


*
HT Thích Thiện Hoa

A. NÓI RÕ NGHĨA CHÁNH

CHÁNH VĂN

Cái trung tâm này (bọn chúng sanh tâm) có nhì phần: I. Tâm chơn hẳn như là, II. Tâm sanh khử. Hai trọng điểm này không tránh nhau cùng đầy đủ bao phủ tất cả pháp.

LƯỢC GIẢI

Chương này giải thích trọng tâm bọn chúng sinh là pháp Đại thừa. Pháp Đại thừa gồm hia phần: Chơn hoàn toàn như là cùng Sanh diệt. Chơn như là “thể” to lớn của tâm; Sanh khử là “Tướng” và “Dụng” rộng lớn của tâm. Phải phân chia làm nhị pmùi hương diện như vậy, new rõ được Thể, Tướng và Dụng của trung khu.

Xem tiếp...


*
HT Thích Thiện Hoa

Ngulặng nrộng tạo thành luận.

Giải mê say thương hiệu Luận Đại thừa Khởi Tín.

Nội dung của Luận này.

Ngài Mã minc Bồ Tát tạo ra luận:

Xem tiếp...


*

*

*

*
Tnhân từ viện Chân Không
*
Tthánh thiện viện Thường Chiếu
*
Tnhân từ viện Trúc Lâm
*
Thiền hậu viện TL Chánh Giác
*
Tnhân hậu viện TL Trí Đức
*
TVTL Thanh Nguyên
*
Tthánh thiện viện Sơn Thắng
*
Thiền khô viện Viên Chiếu
*
Thiền khô viện Linc Chiếu
*
Thiền lành viện Tịch Chiếu
*
Tnhân hậu viện Huệ Chiếu
*
Thiền hậu viện Phổ Chiếu
*
Thiền đức viện Liễu Đức
*
Tnhân hậu viện Chơn Chiếu
*
Tnhân hậu viện Hương Hải
*
Thiền viện TL Chân Pháp
*
Tnhân từ viện Bảo Hải
*
Tnhân hậu viện Chân Nguyên
*
Thiền viện Tuệ Thông
*
Thiền hậu viện Đạo Huệ
*
Thiền viện Hiện Quang
*
Thiền hậu viện Tuệ Quang
*
Thiền hậu viện Phước Nghiêm
*
Thiền đức viện An Lạc
*
Thiền lành viện Sùng Phúc
*
Thiền hậu viện Phúc Trường
*
TV Trúc Lâm Yên Tử
*
TV Trúc Lâm Tây Thiên
*
TV Trúc Lâm Bạch Mã
*
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
*
TVTLTây Thiên Ni
*
TVTL Tuệ Đức
*
TVTL Chánh Thiện
*
TVTL Giác Tâm
*
Tthánh thiện viện Bồ Đề
*
Thiền lành viện Chân Tâm
*
Thiền hậu viện Diệu Nhân
*
Thiền lành viện Đại Đăng
*
Tnhân từ viện Quang Chiếu
*
Thiền đức viện Vô Ưu
*
Tnhân hậu viện Chánh Pháp
*
Thiền hậu viện Minh Chánh
*
TVTL Hoa Từ
*
Tthánh thiện viện Phật Đăng
*
Thiền viện Đạo Viên
*
Tnhân hậu tự Tuệ Viên
*
Tnhân hậu thất Thường Lạc
*
Thiền lành từ bỏ Tiêu Dao
*
Thiền đức trường đoản cú Pháp Loa
*
Tnhân hậu tự Hỷ Xả
*
Thiền từ bỏ Hiiện Quang
*
Thiền trường đoản cú Tuệ Căn
*
TVTL Từ Ấn
*
Thiền khô viện Bảo Chơn
*
Tnhân hậu con đường TL Phúc Đức
*
Thiền lành đường Vô Ưu